Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2020 (06/10/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (Từ ngày ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (03/09/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (Từ n...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2020 (28/08/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2020 (Từ ngày 01/7/20...
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 (25/08/2020)
Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 21/8/2020 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện kế hoạch kinh...
Thành lập các Tổ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Liên Chiểu (20/08/2020)
Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập các Tổ ki...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (07/07/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (Từ ngày 0...Liên kết web Liên kết web