Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2020 (14/01/2020)
  Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả hoạt động Khoa học ...
Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (14/01/2020)
  Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến,...
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (14/01/2020)
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa g...
Công văn số 32/UBND-PYT ngày 09/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường đảm bảo ATTP đối với thức ăn đường phố trên địa bàn quận Liên Chiểu (10/01/2020)
Công văn số 32/UBND-PYT ngày 09/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường đảm bảo ATTP đối vớ...
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 (06/01/2020)
  Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Đoàn kiểm...
Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (06/01/2020)
  Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra hành nghề Y, Dược tư...
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (06/01/2020)
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác kiểm tra về an ...
Liên kết web Liên kết web