Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (24/06/2019)
Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc xác nhận kết quả bầu chức ...
Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (24/06/2019)
Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ t...
Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (24/06/2019)
Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ t...
Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu (19/06/2019)
Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện đầu tư xây dự...
 

Liên kết web Liên kết web