Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 (20/08/2019)
  Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức sự...
Công văn số 831/UBND-PYT ngày 24/7/2019 của UBND quận Liên Chiểu V/v Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết (30/07/2019)
Công văn số 831/UBND-PYT ngày 24/7/2019 của UBND quận Liên Chiểu V/v Chỉ đạo quyết liệt công t...
Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (24/06/2019)
Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Về việc xác nhận kết quả bầu chức ...
 

Liên kết web Liên kết web