Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 (02/12/2020)
Công văn số 2020/UBND-PYT ngày 02/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu Về việc Tiếp tục tăng cường công...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2020 (01/12/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2020 Từ ngày 01/11/2...
Báo cáo về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (20/11/2020)
  Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 13/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu Về việc thực hiện 3 nhiệm vụ ...
Kết quả hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu từ năm 2015 đến năm 2019 (11/11/2020)
Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 09/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả hoạt động trong lĩnh vực...
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (11/11/2020)
Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 09/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện công tác quả...
Hướng dẫn thi thử trực tuyến cải cách hành chính quận năm 2020 (10/11/2020)
  Công văn số 96/PNV ngày 09/11/2020 của Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu hướng dẫn thi thử trực...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2020 (04/11/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2020 (Từ ngày ...
Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 (30/10/2020)
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả 20 năm thực hiện Phong t...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 (28/10/2020)
Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện nhiệm vụ kin...Liên kết web Liên kết web