Thông báo kết luận giao ban tháng 12 năm 2014. (11/12/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 11 năm 2014. (11/11/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 10 năm 2014. (17/10/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 9 năm 2014. (15/09/2014)
Ý kiến của đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm...
Thông báo kết luận giao ban tháng 8 năm 2014. (11/08/2014)
Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban...
Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2014. (14/07/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 4 năm 2014 (20/05/2014)
Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp g...
Thông báo Kết luận giao ban tháng 01 năm 2014. (13/01/2014)
Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp g...
Thông báo Kết luận giao ban tháng 12 năm 2013 (25/12/2013)
  Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại c...
Thông báo Kết luận giao ban tháng 11 năm 2013 (25/12/2013)
  Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cu...
 
Liên kết web Liên kết web