Từ ngày 15/11/2020, thực hiện quy định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (15/09/2020)
Ngày 10/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số l...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (03/09/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (Từ n...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2020 (28/08/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2020 (Từ ngày 01/7/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (07/07/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (Từ ngày 0...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (04/06/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (Từ ngày 0...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2020 (11/05/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2020 (Từ ngày 01/4/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2020 (06/04/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2020 (Từ ngày 01/3/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2020 (25/03/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2020 (Từ ngày 01/02/...Liên kết web Liên kết web