Công văn số 723/UBND-PYT ngày 19/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm (25/05/2020)
Công văn số 723/UBND-PYT ngày 19/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác kiểm tra, ...
Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 14/4/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 (22/04/2020)
Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 14/4/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về Tri...
Công văn số 32/UBND-PYT ngày 09/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường đảm bảo ATTP đối với thức ăn đường phố trên địa bàn quận Liên Chiểu (10/01/2020)
Công văn số 32/UBND-PYT ngày 09/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường đảm bảo ATTP đối vớ...
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 (06/01/2020)
  Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Đoàn kiểm...
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (06/01/2020)
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác kiểm tra về an ...
Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (21/11/2019)
Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn...Liên kết web Liên kết web