Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2019 (19/12/2019)
Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện Chương trình...
Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của UBND thành phố giao cho UBND quận Liên Chiểu (14/11/2019)
Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ tr...
Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 23/9/2019 của UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu (2015 - 2019) (27/09/2019)
Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 23/9/2019 của UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 4...
Liên kết web Liên kết web