Danh bạ thư điện tử các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường.
Cập nhật lúc: 07:54 - 20/01/2014 Lượt xem: 6561

 

STT

Đơn vị / Họ và tên

Hộp thư

VĂN PHÒNG UBND QUẬN

 

01

UBND quận Liên Chiểu

quanlienchieu@danang.gov.vn

02

Văn phòng HĐND - UBND quận

vpubndlc@danang.gov.vn

03

Ban Biên Tập Trang TTĐT

bbtlienchieu@danang.gov.vn

04

Đường dây nóng

duongdaynonglc@danang.gov.vn

05

Đàm Quang Hưng

hungdq1@danang.gov.vn

06

Nguyễn Hữu Thiết

thietnh@danang.gov.vn

07

Lê Văn Nghĩa

nghialv@danang.gov.vn

08

Đặng Công Chúng

chungdc@danang.gov.vn

09

Nguyễn Thị Liên

liennt6@danang.gov.vn

10

Trần Quang Vinh

vinhtq@danang.gov.vn

11

Hà Thị Thơ

thoht@danang.gov.vn

12

Trịnh Thị lập

laptt@danang.gov.vn

13

Hồ Ngọc Dũng

dunghn@danang.gov.vn

14

Thái Thị Hòa

hoatt2@danang.gov.vn

15

Nguyễn Quốc Quân

quannq@danang.gov.vn

16

Ngô Thị Ánh Ngọc

ngocnta@danang.gov.vn

17

Huỳnh Ngọc Tuấn

tuanhn@danang.gov.vn

18

Nguyễn Duy An

annd2@danang.gov.vn

19

Phạm Thị Bích Ngọc

ngocptb2@danang.gov.vn

20

Nguyễn Tiến Định

dinhnt2@danang.gov.vn

21

Võ Văn Việt

vietvv1@danang.gov.vn

22

Nguyễn Toàn

toann@danang.gov.vn

23

Phạm Thị Thu Thảo

thaoptt1@danang.gov.vn

24

Dương Minh Tuấn

tuandm@danang.gov.vn

25

Đoàn Thị Xuân Thu

thudtx@danang.gov.vn

26

Lê Văn Tiến

tienlv1@danang.gov.vn

27

Nguyễn Thị Hồng Liên

liennth1@danang.gov.vn

28

Lê Thị Kiều Va

valtk@danang.gov.vn

29

Hồ Sỹ Khánh

khanhhs@danang.gov.vn

30

Nguyễn Khánh Bình

binhnk@danang.gov.vn

31

Nguyễn Thị Diệu Ly

lyntd@danang.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

01

Phòng GD và ĐT

gddtlc@danang.gov.vn

02

Lữ Thị Kim Hoa

hoaltk1 danang.gov.vn

03

Đinh Kế

ked@danang.gov.vn

04

Nguyễn Thanh Lịch

lichnt1@danang.gov.vn

05

Trương Thị Hương Giang

giangtth1@danang.gov.vn

06

Lê Anh Đào

daola3@danang.gov.vn

07

Nguyễn Thị Lành

lanhnt3@danang.gov.vn

08

Đàm Thị Thanh Lợi

loidtt@danang.gov.vn

09

Nguyễn Thị Thanh

thanhnt3@danang.gov.vn

10

Ngô Thanh Tân

tannt3@danang.gov.vn

11

Trịnh Sĩ Chung

chungts@danang.gov.vn

12

Phan Trần Kim Ngọc

ngocptk@danang.gov.vn

13

Nguyễn Thị Hồng Vân

vannth4@danang.gov.vn

14

Nguyễn Thanh Chiến

chiennt@danang.gov.vn

15

Mai Thái Phiên

phienmt@danang.gov.vn

16

Đỗ Thị Ngọc Nguyên

nguyendtn@danang.gov.vn

17

Nguyễn Trần Lê Hồng Trinh

trinhntlh@danang.gov.vn

18

Nguyễn Thị Ánh

anhnt11@danang.gov.vn

19

Nguyễn Thị Tâm

tamnt11@danang.gov.vn

20

Dương Thị Thủy

thuydt1@danang.gov.vn

Các trường Mầm Non quận Liên Chiểu

 

01

Trường MN Măng Non

mangnonqlc@danang.gov.vn

02

Trường MN Hướng Dương

huongduongqlc@danang.gov.vn

03

Trường MN Họa Mi

hoamiqlc@danang.gov.vn

04

Truong MN 1-6

1-6qlc@danang.gov.vn

05

Trường MN Tuổi Ngọc

tuoingocqlc@danang.gov.vn

06

Trường MN Tuổi Thơ

tuoithoqlc@danang.gov.vn

07

Trường MN Vành Khuyên

vanhkhuyenqlc@danang.gov.vn

08

Trường MN Đồ Rê Mi

doremiqlc@danang.gov.vn

09

Trường MN Tiểu Mi

tieumiqlc@danang.gov.vn

10

Trường MN Nhân Đức

nhanducqlc@danang.gov.vn

11

Trường MN Thỏ Nâu

thonauqlc@danang.gov.vn

12

Trường MN Hồng Phúc

hongphucqlc@danang.gov.vn

13

Trường MN Hải Đăng

haidangqlc@danang.gov.vn

14

Trường MN Gia Viên

giavienqlc@danang.gov.vn

15

Trường MN Chú Ếch Con

chuechconqlc@danang.gov.vn

16

Trường MN Hoa Sữa

hoasuaqlc@danang.gov.vn

17

Trường MN Thảo Nhi

thaonhiqlc@danang.gov.vn

18

Trường MN Sơn Ca

sonca@danang.gov.vn

19

Trường MN Hồng Đức

hongducqlc@danang.gov.vn

19

Trường MN Minh Trí

minhtriqlc@danang.gov.vn

19

Trường MN Nam Long

namlongqlc@danang.gov.vn

Các trường Tiểu học quận Liên Chiểu

 

01

Trường TH Duy Tân

duytanqlc@danang.gov.vn

02

Trường TH Nguyễn Đức Cảnh

nguyenduccanhqlc@danang.gov.vn

03

Trường TH Hồng Quang

hongquangqlc@danang.gov.vn

04

Trường TH Âu Cơ

aucoqlc@danang.gov.vn

05

Trường TH Ngô Sỹ Liên

ngosilienqlc@danang.gov.vn

06

Trường TH Trưng Nữ Vương

trungnuvuongqlc@danang.gov.vn

07

Trường TH Triệu Thị Trinh

trieuthitrinhqlc@danang.gov.vn

08

Trường TH Trần Bình Trọng

tranbinhtrongqlc@danang.gov.vn

09

Trường TH Hải Vân

haivanqlc@danang.gov.vn

10

Trường TH Bùi Thị Xuân

buithixuanqlc@danang.gov.vn

Các trường THCS quận Liên Chiểu

 

01

Trường THCS Lương Thế Vinh

luongthevinhqlc@danang.gov.vn

02

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

nguyenbinhkhiemqlc@danang.gov.vn

03

Trường THCS Ngô Thì Nhậm

ngothinhamqlc@danang.gov.vn

04

Trường THCS Lê Anh Xuân

leanhxuanqlc@danang.gov.vn

05

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

nguyenthaibinhqlc@danang.gov.vn

06

Trường THCS Đàm Quang Trung

damquangtrungqlc@danang.gov.vn

07

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng

nguyenluongbangqlc@danang.gov.vn

PHÒNG NỘI VỤ

 

01

Phòng Nội Vụ

nvlc@danang.gov.vn

02

Nguyễn Văn Thanh

thanhnv4@danang.gov.vn

03

Huỳnh Phước Hạnh

hanhhp@danang.gov.vn

04

Lê Kim Anh

anhlk@danang.gov.vn

05

Đinh Hữu Phúc

phucdh@danang.gov.vn

06

Trịnh Thanh Hương

huongtt2@danang.gov.vn

07

Ông Thị Thủy Tiên

tienott@danang.gov.vn

08

Đinh Thị Hợi

hoidt@danang.gov.vn

09

Hoàng Thị Chín

chinht1@danang.gov.vn

10

Bùi Thị Ngân Hà

habtn@danang.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

01

Phòng Văn hóa và Thông Tin

vhttlc@danang.gov.vn

02

Trương Công Hiếu

hieutc@danang.gov.vn

03

Thi Lý Phước

phuoctl@danang.gov.vn

04

Hoàng Văn Sĩ

sihv@danang.gov.vn

05

Hoàng Thị Thu Hà

hahtt@danang.gov.vn

06

Mai Phước Tuấn

tuanmp@danang.gov.vn

07

Phan Văn Nhất

nhatpv@danang.gov.vn

08

Trương Thị Quỳnh Linh

linhttq@danang.gov.vn

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO

 

01

Trung tâm Văn hóa Thể thao

ttvhttlc@danang.gov.vn

02

Huỳnh Tám

tamh@danang.gov.vn

03

Đặng Anh Tuấn

tuanda2@danang.gov.vn

04

Phan Thanh Bảy

baypt1@danang.gov.vn

05

Nguyễn Thị Huỳnh

huynhnt@danang.gov.vn

06

Mai Ngọc Quý

quymn@danang.gov.vn

07

Nguyễn Minh Toàn

toannm@danang.gov.vn

08

Lê Thị Hồng Diệu

dieulth@danang.gov.vn

09

Nguyễn Thị Hồng Liên

liennth2@danang.gov.vn

10

Lê Thị Mỹ

mylt1@danang.gov.vn

11

Trần Công Nhân

nhantc@danang.gov.vn

THANH TRA NN QUẬN

 

01

Thanh Tra NN Quận

ttnnlc@danang.gov.vn

02

Lê Văn Lộc

loclv1@danang.gov.vn

03

Dương Tấn Rộng

rongdt@danang.gov.vn

04

Mai Thị Lệ Huyền

huyenmtl@danang.gov.vn

05

Nguyễn Thị Kim Thoa

thoantk2@danang.gov.vn

06

Nguyễn Trần Thanh Phương

phuongntt@danang.gov.vn

07

Mạc Thị Khanh

khanhmt@danang.gov.vn

08

Lê Viễn Đông

donglv@danang.gov.vn

PHÒNG TƯ PHÁP

 

01

Phòng Tư pháp

tplc@danang.gov.vn

02

Ngô Tiến Dũng

dungnt3@danang.gov.vn

03

Lê Văn Hường

huonglv@danang.gov.vn

04

Đinh Ngô Thị Khánh Luy

luydntk@danang.gov.vn

05

Ngô Thị Ánh Phượng

phuongnta@danang.gov.vn

06

Phạm Hồng Nhung

nhungph@danang.gov.vn

07

Dương Thị Kim Thoa

thoadtk@danang.gov.vn

ĐỘI KIỂM TRA QTĐT

 

01

Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị

qtdtlc@danang.gov.vn

02

Nguyễn Xuân Hoài

hoainx1@danang.gov.vn

03

Phạm Phước Dũng

dungpp@danang.gov.vn

04

Trần Văn Sơn

sontv1@danang.gov.vn

05

Nguyễn Trung Hiếu

hieunt2@danang.gov.vn

06

Lê Thị Lai

lailt@danang.gov.vn

07

Trần Văn Thể

thetv@danang.gov.vn

08

Phan Văn Thắng

thangpv@danang.gov.vn

PHÒNG Y TẾ

 

01

Phòng Y tế

ytlc@danang.gov.vn

02

Phan Trình

trinhp@danang.gov.vn

03

Phan Hào

haop@danang.gov.vn

04

Mai Thị Hồng Vân

vanmth@danang.gov.vn

05

Lê Thị Như Nguyệt

nguyetltn@danang.gov.vn

06

Lê Thị Biết

bietlt1@danang.gov.vn

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH

 

01

Phòng Lao động Thương binh - XH

ldtbxhlc@danang.gov.vn

02

Nguyễn Thị Thanh

thanhnt5@danang.gov.vn

03

Vũ Ngọc Thanh

thanhvn@danang.gov.vn

04

Nguyễn Hà Sơn

sonnh1@danang.gov.vn

05

Trần Thanh Hào

haott@danang.gov.vn

06

Trần Thanh Quang

quangtt1@danang.gov.vn

07

Trần Thị Tàu

tautt@danang.gov.vn

08

Trương Thị Ngân

ngantt1@danang.gov.vn

09

Mai Tấn Tuân

tuanmt@danang.gov.vn

10

Thái Ngọc Đình

dinhtn@danang.gov.vn

11

Huỳnh Kim Thái

thaihk@danang.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

thuyntt10@danang.gov.vn

13

Hồ Mai Thị Nga

ngahmt@danang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

 

01

Phòng TCKH Liên Chiểu

tckhlc@danang.gov.vn

02

Nguyễn Văn Thọ

thonv1@danang.gov.vn

03

Đặng Thái

thaid@danang.gov.vn

04

Ngô Văn Tây

taynv@danang.gov.vn

05

Phan Thị Kim Thanh

thanhptk@danang.gov.vn

06

Phạm Chờ

chop@danang.gov.vn

07

Võ Ngọc Nhân

nhanvn@danang.gov.vn

08

Hà Nam Thắng

thanghn@danang.gov.vn

09

Phan Hồng Đào

daoph@danang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Kim Thoa

thoantk1@danang.gov.vn

11

Trần Minh Luyện

luyentm@danang.gov.vn

12

Phan Thị Khánh Hương

huongptk@danang.gov.vn

13

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

hanhntm@danang.gov.vn

14

Nguyễn Thị Vũ Linh

linhntv@danang.gov.vn

15

Nguyễn Thị Hiền

hiennt8@danang.gov.vn

16

Trần Thanh Hưng

hungtt4@danang.gov.vn

17

Thái Thị Phương Thảo

thaottp3@danang.gov.vn

PHÒNG TN & MT

 

01

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

tnmtlc@danang.gov.vn

02

Lê Duy Hòa

hoald@danang.gov.vn

03

Huỳnh Thị Nga

ngaht2@danang.gov.vn

04

Nguyễn Thị Bích Khiêm

khiemntb@danang.gov.vn

05

Phạm Đình Tiến

tienpd@danang.gov.vn

06

Phan Thị Thanh Thủy

thuyptt1@danang.gov.vn

07

Nguyễn Thị Thùy Trinh

trinhntt2@danang.gov.vn

08

Trần Thị Hồng Phượng

phuongtth@danang.gov.vn

09

Nguyễn Thị Hà

hant1@danang.gov.vn

10

Ngô Thanh Hoàng

hoangnt@danang.gov.vn

11

Nguyễn Hoàng Hà

hanh2@danang.gov.vn

12

Ngô Thị Cảnh

canhnt2@danang.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ

 

01

Phòng Kinh tế

ktlc@danang.gov.vn

02

Mai Xuân Đức

ducmx1@danang.gov.vn

03

Nguyễn Đây

dayn@danang.gov.vn

04

Nguyễn Thị Phương Thảo

thaontp1@danang.gov.vn

05

Hà Thúc Nhơn

nhonht@danang.gov.vn

06

Nguyễn Thị Thanh Nga

ngantt8@danang.gov.vn

07

Nguyễn Phú Lâm

lamnp@danang.gov.vn

08

Trà Anh Tài

taita@danang.gov.vn

09

Trần Văn Tường

tuongtv1@danang.gov.vn

10

Nguyễn Đức Vũ

vund@danang.gov.vn

11

Phạm Thị Ngọc Anh

anhptn1@danang.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

01

Nguyễn Nhường

nhuongn1@danang.gov.vn

02

Lê Anh Dũng

dungla1@danang.gov.vn

03

Đặng Ngọc Tuấn

tuandn1@danang.gov.vn

04

Nguyễn Văn Bình

binhnv1@danang.gov.vn

05

Lê Tự Vĩnh Hưng

hungltv@danang.gov.vn

06

Đỗ Duy Út Linh

linhddu@danang.gov.vn

07

Dương Quốc Dũng

dungdq2@danang.gov.vn

08

Nguyễn Duy Dự

dund@danang.gov.vn

09

Nguyễn Duy Hân

hannd@danang.gov.vn

10

Nguyễn Văn Ánh

anhnv9@danang.gov.vn

BAN QUẢN LÝ CÁC CHỢ

 

01

Ban Quản lý các chợ

bqlclc@danang.gov.vn

02

Phạm Phước

phuocp1@danang.gov.vn

03

Đặng Quang Hưng

hungdq3@danang.gov.vn

04

Lê Thị Ngọc Lang

langltn@danang.gov.vn

05

Hồ Kỳ Nam

namhk1@danang.gov.vn

06

Nguyễn Thị Phước Liên

lienntp@danang.gov.vn

07

Phạm Thị Hoài Trang

trangpth@danang.gov.vn

08

Lê Quốc Phương

phuonglq@danang.gov.vn

09

Đinh Bùi Nhã Uyên

uyendbn@danang.gov.vn

10

Nguyễn Công Minh Đạt

datncm1@danang.gov.vn

11

Nguyễn Nguyên Minh Ngọc

ngocnnm1@danang.gov.vn

BQL CÁC DỰ ÁN ĐT VÀ XD

 

01

Ông Trường Phúc

phucot@danang.gov.vn

02

Lê Ngọc Thanh

thanhln2@danang.gov.vn

03

Nguyễn Hữu Khoa

khoanh1@danang.gov.vn

TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGD

 

01

TT dân số kế hoạch hóa gia đình

ttdskhhgdlc@danang.gov.vn

ĐÀI TRUYỀN THANH

 

01

Đài Truyền thanh

dttlc@danang.gov.vn

02

Hồ Thị Thu Hương

huonghtt1@danang.gov.vn

03

Võ Nam Em

emvn@danang.gov.vn

04

Trương Thị Đông

dongtt@danang.gov.vn

05

Phạm Thị Bình

binhpt1@danang.gov.vn

06

Châu Quang Thắng

thangcq1@danang.gov.vn

07

Phạm Thị Dung

dungpt7@danang.gov.vn

08

Nguyễn Văn Thông

thongnv2@danang.gov.vn

09

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

nghianth@danang.gov.vn

CÔNG AN QUẬN (Cán bộ tại BP 1 cửa)

 

01

Ngô Thanh Hùng

hungnt14@danang.gov.vn

02

Đặng Thị Hồng Thủy

thuydth@danang.gov.vn

03

Nguyễn Thị Hoàng Liên

liennth3@danang.gov.vn

UBND PHƯỜNG HÒA MINH

 

01

UBND phường Hòa Minh

hmlc@danang.gov.vn

02

Lê Thế Nhân

nhanlt@danang.gov.vn

03

Nguyễn Văn Cường

cuongnv2@danang.gov.vn

04

Nguyễn Thị Diễm Châu

chauntd@danang.gov.vn

05

Võ Giang Châu

chauvg@danang.gov.vn

06

Nguyễn Văn Chiêm

chiemnv@danang.gov.vn

07

Nguyễn Thị Hồng

hongnt15@danang.gov.vn

08

Phan Nhật Lam

lampn@danang.gov.vn

09

Phạm Ngọc Lãnh

lanhpn@danang.gov.vn

10

Huỳnh Kim Nhật

nhathk@danang.gov.vn

11

Phạm Thị Minh Phương

phuongptm2@danang.gov.vn

12

Lê Thành Quyết

quyetlt@danang.gov.vn

13

Lê Thị Phương Thuý

thuyltp1@danang.gov.vn

14

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

thuyntt11@danang.gov.vn

15

Đặng Minh Trí

tridm@danang.gov.vn

16

Phan Thanh Truyền

truyenpt@danang.gov.vn

17

Bùi Thị Ngọc Tú

tubtn@danang.gov.vn

18

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

tuyetnta@danang.gov.vn

19

Nguyễn Văn Ngọc

ngocnv2@danang.gov.vn

20

Phan Thành Nhân

nhanpt4@danang.gov.vn

21

Phan Nguyễn Hồng Linh

linhpnh@danang.gov.vn

22

Đặng Vĩnh Thành

thanhdv@danang.gov.vn

UBND PHƯỜNG HÒA KHÁNH NAM

 

01

UBND phường Hòa Khánh Nam

hknlc@danang.gov.vn

02

Phan Châu Tuấn

tuanpc@danang.gov.vn

03

Phan Văn Ngọc

ngocpv1@danang.gov.vn

04

Hoàng Thị Hương

huonght2@danang.gov.vn

05

Bùi Trung Khánh

khanhbt@danang.gov.vn

06

Đào Thị Hồng Đào

daodth@danang.gov.vn

07

Vũ Thị Thu Hiền

hienvtt1@danang.gov.vn

08

Bùi Trung Hiếu

hieubt@danang.gov.vn

09

Lê Thị Tuyết Mai

mailtt2@danang.gov.vn

10

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

tuannha1@danang.gov.vn

11

Dương Quốc Bảo

baodq1@danang.gov.vn

12

Lê Thanh Cường

cuonglt@danang.gov.vn

13

Lưu Thị Nghĩa

nghialt1@danang.gov.vn

14

Lê Thị Lan

lanlt@danang.gov.vn

15

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

diemntn1@danang.gov.vn

16

Nguyễn Thị Thanh Bình

binhntt@danang.gov.vn

17

Trần Minh Phương

phuongtm@danang.gov.vn

18

Đặng Văn Hùng

hungdv3@danang.gov.vn

19

Nguyễn Thị Minh Huyền

huyenntm1@danang.gov.vn

20

Hà Thị Thu

thuht3@danang.gov.vn

21

Trần Thanh Thắng

thangtt1@danang.gov.vn

22

Nguyễn Thị Bich Nguyệt

nguyetntb1@danang.gov.vn

23

Nguyễn Thị Ánh Hằng

hangnta1@danang.gov.vn

24

Phan Thị Hồng Tươi

tuoipth@danang.gov.vn

25

Đặng Quang Vinh

vinhdq4@danang.gov.vn

26

Lê Quang Sĩ

silq@danang.gov.vn

27

Dương Thị Thanh

thanhdt2@danang.gov.vn

28

Trần Thị Vân Ly

lyttv@danang.gov.vn

29

Phan Thị Tường Vi

viptt1@danang.gov.vn

30

Nguyễn Văn Thành

thanhnv11@danang.gov.vn

31

Lê Kiều Quang Vinh

vinhlkq@danang.gov.vn

32

Phan Văn Thanh

thanhpv7@danang.gov.vn

33

Lương Thị Băng Lan

lanltb@danang.gov.vn

34

Nông Thị Hồng

hongnt19@danang.gov.vn

35

Nguyễn Thiện Chương

chuongnt1@danang.gov.vn

36

Trịnh Duy Văn

vantd@danang.gov.vn

37

Phan Văn Lâm

lampv@danang.gov.vn

38

Trương Ngọc Hối

hoitn@danang.gov.vn

39

Võ Khoa Nguyên

nguyenvk@danang.gov.vn

UBND PHƯỜNG HÒA KHÁNH BẮC

 

01

UBND phường Hòa Khánh Bắc

hkblc@danang.gov.vn

02

Đặng Ngọc Nhân

nhandn@danang.gov.vn

03

Bùi Ngọc Anh

anhbn@danang.gov.vn

04

Hà Thị Bông

bonght@danang.gov.vn

05

Phan Văn Đại

daipv@danang.gov.vn

06

Nguyễn Văn Đạt

datnv1@danang.gov.vn

07

Văn Thị Diễm

diemvt@danang.gov.vn

08

Hà Thị Xuân Diệu

dieuhtx@danang.gov.vn

09

Huỳnh Kim Bích Hà

hahkb@danang.gov.vn

10

Nguyễn Hữu Hà

hanh1@danang.gov.vn

11

Trần Thị Thu Hà

hattt2@danang.gov.vn

12

Đồng Thị Thu Hoa

hoadtt@danang.gov.vn

13

Lê Thị Kim Huệ

hueltk2@danang.gov.vn

14

Lê Chí Hùng

hunglc@danang.gov.vn

15

Hoàng Thị Dạ Hương

huonghtd1@danang.gov.vn

16

Phùng Đình Dương Kha

khapdd@danang.gov.vn

17

Trần Vũ Lâm

lamtv@danang.gov.vn

18

Nguyễn Thái Trúc Linh

linhntt3@danang.gov.vn

19

Phan Lợi

loip@danang.gov.vn

20

Trần Công Long

longtc1@danang.gov.vn

21

Lê Thị Bích Nga

ngaltb1@danang.gov.vn

22

Đặng Đức Nhật

nhatdd@danang.gov.vn

23

Thạch Văn Sơn

sontv5@danang.gov.vn

24

Nguyễn Tri Thám

thamnt@danang.gov.vn

25

Trần Văn Thông

thongtv5@danang.gov.vn

26

Dương Thị Thanh Thủy

thuydtt1@danang.gov.vn

27

Phạm Quốc Tư

tupq@danang.gov.vn

28

Châu Thị Ánh Tuyết

tuyetcta@danang.gov.vn

29

Phạm Thị Yến

yenpt7@danang.gov.vn

30

Tô Ngọc Quang

quangtn@danang.gov.vn

31

Trần Thị Thanh

thanhtt8@danang.gov.vn

32

Huỳnh Bá Tuấn

tuanhb1@danang.gov.vn

33

Phạm Trung

trungp@danang.gov.vn

34

Lê Thanh Bình

binhlt3@danang.gov.vn

35

Phạm Văn Hát

hatpv1@danang.gov.vn

36

Đỗ Thị Khâm Ly

lydtk@danang.gov.vn

37

Dương Thị Long

longdt@danang.gov.vn

38

Phạm Văn Hồng

hongpv1@danang.gov.vn

39

Nguyễn Hoàng Thanh

thanhnh@danang.gov.vn

40

Võ Hiến

hienv1@danang.gov.vn

41

Trương Văn Thuận

thuantv3@danang.gov.vn

42

Đinh Ngọc Quan

quandn@danang.gov.vn

43

Nguyễn Anh Nguyên

nguyenna1@danang.gov.vn

44

Võ Thành Trung

trungvt@danang.gov.vn

45

Nguyễn Đê

den@danang.gov.vn

46

Trần Hà Vy

vyth1@danang.gov.vn

47

Mai Thanh Sang

sangmt@danang.gov.vn

48

Ngô Thị Bốn

bonnt@danang.gov.vn

49

Nguyễn Viết Minh

minhnv2@danang.gov.vn

50

Phạm Thị Hồng Anh

anhpth@danang.gov.vn

51

Ngô Thị Thu Vân

vanntt5@danang.gov.vn

52

Đỗ Văn Xuân

xuandv1@danang.gov.vn

53

Nguyễn Văn Trung

trungnv5@danang.gov.vn

54

Trần Thị Kim Chi

chittk1@danang.gov.vn

55

Đinh Thị Nga

ngadt4@danang.gov.vn

56

Lê Vinh Quang

quanglv4@danang.gov.vn

57

Huỳnh Đức Hòa

hoahd2@danang.gov.vn

58

Nguyễn Thị Khỏi

khoint1@danang.gov.vn

59

Trương Quang Minh

minhtq1@danang.gov.vn

60

Hà Thúc Lộc

locht2@danang.gov.vn

61

Nguyễn Công Mỹ

mync@danang.gov.vn

62

Nguyễn Thị Huyền Trinh

trinhnth@danang.gov.vn

63

Võ Học

hocv@danang.gov.vn

64

Nguyễn Thị Thanh Liêm

liemntt1@danang.gov.vn

65

Nguyễn Thị Lâm

lamnt10@danang.gov.vn

UBND PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM

 

01

UBND Phường Hòa Hiệp Nam

hhnlc@danang.gov.vn

02

Lê Duy Du

duld@danang.gov.vn

03

Đặng Văn Kiên

kiendv2@danang.gov.vn

04

Nguyễn Thị Lệ

lent2@danang.gov.vn

05

Hồ Thị Luy Luyn

luynhtl@danang.gov.vn

06

Bùi Công Năm

nambc@danang.gov.vn

07

Phạm Nam

namp@danang.gov.vn

08

Lê Văn Nhân

nhanlv@danang.gov.vn

09

Lê Phúc

phucl@danang.gov.vn

10

Võ Thị Ngọc Quyên

quyenvtn1@danang.gov.vn

11

Võ Ngọc Tâm

tamvn2@danang.gov.vn

12

Hồ Đắc Thắng

thanghd1@danang.gov.vn

13

Nguyễn Thị Hoài Thi

thinth@danang.gov.vn

14

Huỳnh  Kim Thuận

thuanhk@danang.gov.vn

15

Nguyễn Thị Thủy

thuynt3@danang.gov.vn

16

Phạm Trưng

trungp1@danang.gov.vn

17

Huỳnh Thị Thúy Vân

vanhtt@danang.gov.vn

18

Nguyễn Thị Cẩm Vân

vanntc1@danang.gov.vn

19

Phan Thị Thanh Vân

vanptt1@danang.gov.vn

20

Nguyễn Thị Thanh Việt

vietntt@danang.gov.vn

21

Nguyễn Hoàng Nguyên

nguyennh@danang.gov.vn

22

Bùi Thị Hoa

hoabt3@danang.gov.vn

23

Dương Xuân Quang

quangdx@danang.gov.vn

24

Trần Sơn Thạch

thachts@danang.gov.vn

25

Lê Kim Nghĩa

nghialk@danang.gov.vn

26

Nguyễn Văn Định

dinhnv@danang.gov.vn

27

Nguyễn Thanh Lâm

lamnt9@danang.gov.vn

28

Lê Thiện Thanh

thanhlt6@danang.gov.vn

29

Nguyễn Thị Hải

haint3@danang.gov.vn

30

Ngô Thị Thương

thuongnt5@danang.gov.vn

31

Phạm Thị Xiến

xienpt@danang.gov.vn

32

Nguyễn Thiếp

thiepn@danang.gov.vn

33

Bùi Văn Đông

dongbv@danang.gov.vn

34

Lê Tấn Cư

cult1@danang.gov.vn

UBND PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC

 

01

UBND phường Hòa Hiệp Bắc

hhblc@danang.gov.vn

02

Trương Việt

viett@danang.gov.vn

03

Phạm Trung

trungp3@danang.gov.vn

04

Nguyễn Hữu Xinh

xinhnh1@danang.gov.vn

05

Nguyễn Thị Anh Mỹ

mynta1@danang.gov.vn

06

Trịnh Thị Hằng

hangtt@danang.gov.vn

07

Trương Thị Ngọc Yến

yenttn1@danang.gov.vn

08

Bùi Nguyễn Hồng Hải

haibnh1@danang.gov.vn

09

Võ Thị Sang

sangvt2@danang.gov.vn

10

Trần việt Hạnh

hanhtv2@danang.gov.vn

11

Thân Đức Minh

minhtd@danang.gov.vn

12

Nguyễn Thị Mười

muoint2@danang.gov.vn

13

Lê Thị Kim Nữ

nultk@danang.gov.vn

14

Trần Duy Phương

phuongtd2@danang.gov.vn

15

Nguyễn Thị Tuyết Nga

ngantt16@danang.gov.vn

 
 
Liên kết web Liên kết web