Danh bạ Lãnh đạo Mặt trận - Các đoàn thể
Cập nhật lúc: 07:54 - 20/01/2014 Lượt xem: 6941

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

1. Bà: Hoàng Thị Hải Yến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 0905.104.325

Email: yenhth1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Kim - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 

Email: kimn@danang.gov.vn

 

3. Ông: Phạm Hồng Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 0913.417.979

Email: quangph@danang.gov.vn

 

* QUẬN ĐOÀN

 

1. Ông: Phan Công Bằng - Bí thư Đoàn TNCS HCM quận

ĐTCQ: 0236 3.845.200

DĐ: 0914.076.655

Email: bangpc@danang.gov.vn

 

2. Bà: Phan Thị Bích Thuận - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM quận

ĐTCQ: 0236 3.845.200

DĐ: 

Email: thuanptb1@danang.gov.vn

 

3. Ông:  - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM quận

ĐTCQ: 0236 3.845.200

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

1. Ông: Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch LĐLĐ quận

ĐTCQ: 0236 3.841.721

DĐ: 

Email: 

 

2. Bà: Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận

ĐTCQ: 0236 3.841.721 

DĐ: 0905.428.119

Email: nguyethta@danang.gov.vn

 

* HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

1. Ông: Trần Văn Thanh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ: 

Email: thanhtv11@danang.gov.vn

 

2. Ông: Đinh Hữu Trương - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ: 

Email: truongdh1@danang.gov.vn

 

3. Ông: Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ: 

Email: binhnv2@danang.gov.vn

 

* HỘI NÔNG DÂN

 

1. Ông:  - Chủ tịch Hội Nông dân

ĐTCQ: 0236 3.845.214

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

2. Bà: Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội Nông dân

ĐTCQ: 0236 3.845.214

DĐ: 

Email: hiennt3@danang.gov.vn

 

* HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 

1. Bà: Lê Thị Hằng  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

ĐTCQ: 0236 3.845.201

DĐ: 

Email: hanglt3@danang.gov.vn

 

2. Bà: Dương Thị Mỹ Vinh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

ĐTCQ: 0236 3.845.201

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

3. Bà: Châu Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

ĐTCQ: 0236 3.845.201

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Liên kết web Liên kết web