Danh bạ điện thoại, email Lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận
Cập nhật lúc: 04:17 - 20/01/2014 Lượt xem: 34568


* LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND QUẬN

 

1. Ông: Võ Khoa Nguyên - Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 0236 3841.012

DĐ: 0983.257.957

Email: nguyenvk@danang.gov.vn

 

2. Ông: Bùi Công Năm - Phó Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.769.776

DĐ: 0944.462.969

Email: nambc@danang.gov.vn

 

3. Bà: Trần Thị Tàu - Phó Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.207

DĐ: 0905.330.056

Email: tautt@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

1. Ông: Lê Văn Lộc  - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

ĐTCQ: 0236 3.841.585

DĐ: 0905.177.043

Email: loclv1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Ngô Văn Tây - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

ĐTCQ: 0236 3.841.585

DĐ: 0934.841.722

Email: taynv@danang.gov.vn

 

3. Bà: Phan Thị Kim Thanh - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

ĐTCQ: 0236 3.841.585

DĐ: 0914.010.212

Email: thanhptk@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ

 

1. Bà: Dương Thị Thanh Thủy  - Trưởng phòng Kinh tế

ĐTCQ: 0236 3.841.584

DĐ: 0935.850644

Email: thuydtt1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Trần Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Kinh tế

ĐTCQ: 0236 3.841.584

DĐ: 0914.158.725

Email: vinhtq@danang.gov.vn

 

3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Trưởng phòng Kinh tế

ĐTCQ: 0236 3.841.584

DĐ: 0903.533.477

Email: thaontp1@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1. Ông: Đặng Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đô thị

ĐTCQ: 0236 3.845.196

DĐ: 0905.001.177 

Email: tuandn1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Trần Quang Vũ - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

ĐTCQ: 0236 3.845.196

DĐ: 0905.422.989 

Email: vutq1@danang.gov.vn

 

3. Ông: Hồ Sỹ Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

ĐTCQ: 0236 3.845.196

DĐ: 0906.579.335 

Email: khanhhs@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ

 

1. Ông: Mai Thanh Quang - Trưởng phòng Nội vụ

ĐTCQ: 0236 3.841.586

DĐ: 0905.124.499

Email: quangmt1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Phan Thịnh - Phó Trưởng phòng Nội vụ

ĐTCQ: 0236 3.841.586

DĐ: 0905.708.351

Email: thinhp1@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1. Ông: Hà Thúc Liêu  - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

ĐTCQ: 0236 3.845.194

DĐ: 0905.153.113

Email: lieuht@danang.gov.vn

 

2. Ông: Vũ Ngọc Thanh - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

ĐTCQ: 0236 3.845.194

DĐ: 0905.135.721

Email: thanhvn@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

1. Ông: Trương Công Hiếu - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin

ĐTCQ: 0236 3.730.831

DĐ: 0982.070.744

Email: hieutc@danang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Bá Nam - Phó Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin

ĐTCQ: 0236 3.730.831

DĐ: 0905.671.777

Email: namnb@danang.gov.vn

 

3. Bà: Nguyễn Thị Liên - Phó Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin

ĐTCQ: 

DĐ: 0905.892.777

Email: liennt6@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG TƯ PHÁP

 

1. Ông: Ông Trường Phúc  - Trưởng phòng Tư pháp

ĐTCQ: 0236 3.841.587

DĐ: 0903.589.252

Email: phucot@danang.gov.vn

 

2. Ông: Phạm Phước - Phó Trưởng phòng Tư pháp

ĐTCQ: 0236 3.841.587

DĐ: 0905.147.836 

Email: phuocp1@danang.gov.vn

 

2. Bà: Lê Kim Anh - Phó Trưởng phòng Tư pháp

ĐTCQ: 0236 3.841.586

DĐ: 0905.295.585

Email: anhlk@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO THANH TRA NHÀ NƯỚC QUẬN

 

1. Ông:  Nguyễn Văn Thanh - Chánh Thanh tra Nhà nước quận

ĐTCQ: 0236 3.841.588

DĐ: 0913.434.118

Email: thanhnv4@danang.gov.vn

 

2. Ông: Đồng Duy Lộc - Phó Chánh Thanh tra Nhà nước quận

ĐTCQ: 0236 3.841.588

DĐ: 0914.083.235

Email: locdd@danang.gov.vn

 

3. Ông: Trần Duy Phương - Phó Chánh Thanh tra Nhà nước quận

ĐTCQ: 0236 3.841.588

DĐ: 0905.324.801

Email: phuongtd2@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Khiêm - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

ĐTCQ: 0236 3.736.717

DĐ: 0905.504.419

Email: khiemntb@danang.gov.vn

 

2. Ông: Ngô Thanh Hoàng - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

ĐTCQ: 0236 3.736.717

DĐ: 0905.194.015

Email: hoangnt@danang.gov.vn

 

3. Ông: Tô Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

ĐTCQ: 0236 3.736.717

DĐ: 0941.946.946

Email: quangtn@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1. Ông: Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

ĐTCQ: 0236 3.845.204

DĐ: 0935.784.232

Email: lichnt@danang.gov.vn

 

2. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

ĐTCQ: 0236 3.845.204

DĐ: 0935.300.140

Email: ngocntb2@danang.gov.vn

 

3. Ông: Mai Thái Phiên - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

ĐTCQ: 0236 3.845.204

DĐ: 0935.104.588

Email: phienmt@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO PHÒNG Y TẾ

 

1. Ông: Ngô Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Y tế

ĐTCQ: 0236 3.841.672

DĐ: 0905.100.817

Email: dungnv25@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN

 

1. Ông: Từ Quang Tân - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận

ĐTCQ: 0236 3.841.702

DĐ: 0905.444.024

Email: tqtandan@gso.gov.vn - tantq1@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO ĐỘI KIỂM TRA QUI TẮC ĐÔ THỊ

 

1. Ông: Lê Anh Dũng - Đội trưởng Đội Kiểm tra qui tắc đô thị

ĐTCQ: 0236 3.730.044

DĐ: 0918.029.568 

Email: dungla1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Trần Văn Thể  - Đội phó Đội Kiểm tra qui tắc đô thị

ĐTCQ: 0236 3.730.044

DĐ: 0905.121.011

Email: @danang.gov.vn

 

3. Ông: Nguyễn Văn Bình - Đội phó Đội Kiểm tra qui tắc đô thị

ĐTCQ: 0236 3.730.044

DĐ: 0905.174.190

Email: binhnv1@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

 

1. Ông: Mai Xuân Đức  - Trưởng Ban Quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng

ĐTCQ: 0236 3.768.024

DĐ: 0913.415.570

Email: ducmx1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Trưởng Ban Quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng

ĐTCQ: 0236 3.768.024

DĐ: 0903.597.312

Email: tuannh1@danang.gov.vn

 

3. Ông: Nguyễn Hữu Khoa - Phó Trưởng Ban Quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng

ĐTCQ: 0236 3.768.024

DĐ: 0913.424.297

Email: khoa79.bql@gmail.com

 

* LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

 

1. Ông: Lê Văn Hường - Giám đốc Trung tâm VH, TT và TT

ĐTCQ: 0236 3

DĐ: 0914.180.333

Email: huonglv@danang.gov.vn

 

2. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm VH, TT và TT

ĐTCQ: 

DĐ: 0913.412.721

Email: tuanda2@danang.gov.vn

 

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm VH, TT và TT

ĐTCQ:

DĐ: 0983.606.579

Email: nghianth@danang.gov.vn

 

 

* LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẬN LIÊN CHIỂU

 

1. Bà: Trần Thị Kim Hiền  - Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.738.094

DĐ: 0905.809.506

Email: hienttk1@danang.gov.vn

 

1. Ông: Hồ Xuân Thế  - Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.738.094

DĐ: 0983.100.520

Email: 

 

* LÃNH ĐẠO BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 

1. Ông: Nguyễn Đây - Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng

ĐTCQ: 

DĐ: 0914.080.568

Email: dayn@danang.gov.vn

 

2. Ông: Phạm Đình Tiến - Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng

ĐTCQ: 0236 

DĐ: 0914.014.094

Email: tienpd@danang.gov.vn

 

3. Ông: Nguyễn Minh Toàn - Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng

ĐTCQ: 0236 

DĐ: 0905.124.104

Email: toannm1@danang.gov.vn

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 7 2 9 1 2 2
Hôm nay: 5.657
Hôm qua: 13.444
Tuần này: 86.477
Tháng này: 140.437
Tổng cộng: 16.729.122
Đăng nhập