Danh bạ điện thoại,email Lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận
Cập nhật lúc: 04:17 - 20/01/2014 Lượt xem: 10780

 

Văn phòng UBND quận:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Đặng Công Chúng

Chánh VP

3.841012

0914.039229

chungdc@danang.gov.vn

2

Trần Quang Vinh

PCVP

3.769776

0914.158725

vinhtq@danang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Liên

PCVP

3.731104

0905.892777

liennt@danang.gov.vn

4

Hoàng Văn Sĩ

PCVP

 

0914.060818

synv@danang.gov.vn

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng phòng

3.841585

0903.544779

thonv1@danang.gov.vn

2

Ngô Văn Tây

Phó phòng

3.841585

0934.841722

taynv@danang.gov.vn

3

Phan Thị Kim Thanh

Phó phòng

3.841584

0914.010.212

thanhptk@danang.gov.vn

 

Phòng Kinh tế:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Mai Xuân Đức

Trưởng phòng

3.841584

0913.415570

thuocnv@danang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó phòng

3.765799

 

thaontp1@danang.gov.vn

3

Nguyễn Đây

Phó phòng

3.765799

0914.080568

dayn@danang.gov.vn

4

Hà Thúc Nhơn

Phó phòng

3.765799

 

nhonht@danang.gov.vn

 

Phòng Quản lý đô thị:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Nguyễn Nhường

Trưởng phòng

3.845196

0905.126472

 

2

Đặng Ngọc Tuấn

Phó phòng

3.845196

0905.001177

 

3

Lê Anh Dũng

Phó phòng

3.845196

 

 

 

Phòng Nội vụ:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng

3.841586

0913.434118

thanhnv4@danang.gov.vn

2

Huỳnh Phước Hạnh

Phó phòng

3.841586

0935.765294

hanhhp@danang.gov.vn

3

Lê Kim Anh

Phó phòng

3.841586

0983.243990

anhlk@danang.gov.vn

4

Đinh Hữu Phúc

Phó phòng

3.841586

0905.511565

phucdh@danang.gov.vn

 

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng phòng

3.845194

0983.488525

thanhnt5@danang.gov.vn

2

Vũ Ngọc Thanh

Phó phòng

3.845194

0905.135721

thanhvn@danang.gov.vn

3

Nguyễn Tuấn

Phó phòng

3.845194

0905.132206

 

4

Trần Thị Tàu

Phó phòng

3.845194

0905.330056

tautt@danang.gov.vn

 

Phòng Văn hoá - Thông tin:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Trương Công Hiếu

Trưởng phòng

3.730831

0982.070744

hieutc@danang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

Phó phòng

3.730831

0983.606579

nghianth@danang.gov.vn

3

Thi Lý Phước

Phó phòng

3.730831

0903.583385

phuoctl@danang.gov.vn

 

Phòng Tư pháp:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Ngô Tiến Dũng

Trưởng phòng

2.471586

 

dungnt3@danang.gov.vn

2

Lê Văn Hường

Phó phòng

3.841587

0914.180333

huonglv@danang.gov.vn

 

Phòng Thanh tra:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Lê Văn Lộc

Trưởng phòng

2.464369

0905.177043

loclv1@danang.gov.vn

2

Dương Tấn Rộng

Phó phòng

3.841588

0905.164057

rongdt@danang.gov.vn

3

Lê Viễn Đông

Phó phòng

3.841588

0905.694888

donglv@danang.gov.vn

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Lê Duy Hòa

Trưởng phòng

3.736717

0914.017775

hoald@danang.gov.vn

2

Phạm Đình Tiến

Phó phòng

3.736717

0914.014094

tienpd@danang.gov.vn

3

Huỳnh Thị Nga

Phó phòng

3.736717

0983.061165

ngaht2@danang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Bích Khiêm

Phó phòng

3.736717

0905.504419

khiemntb@danang.gov.vn

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Lữ Thị Kim Hoa

Trưởng phòng

3.767279

0903.588145

hoaltk@danang.gov.vn

2

Đinh Kế

Phó phòng

3.766840

0914.111841

ked@danang.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Lịch

Phó phòng

3.845204

0935.784232

lichnt@danang.gov.vn

 

Phòng Y tế:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Phan Trình

Trưởng phòng

3.841672

0914.083299

trinhp@danang.gov.vn

2

Phan Hào

Phó phòng

3.841672

0914.048486

haop@danang.gov.vn

 

Phòng Thống kê:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Võ Tiến Dũng

Trưởng phòng

3.841702

0125.5246053

 

2

Từ Quang Tân

Phó phòng

3.841702

0905.444024

 

 

Đội Kiểm tra QTĐT:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Hoài

Đội trưởng

3.730044

0903.570090

hoainx1@danang.gov.vn

2

Trần Văn Sơn

Đội phó

3.730044

0982.153900

sontv1@danang.gov.vn

3

Phạm Phước Dũng

Đội phó

3.730044

0934.859129

dungpp@danang.gov.vn

 

BQL Các dự án ĐT và XD:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Ông Trường Phúc

Trưởng ban

3.768024

0903.589252

 

3

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó ban

3.768024

 

 

 

CN Văn phòng ĐKQSD đất TPĐN tại Liên Chiểu:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Lê Văn Ân

Giám đốc

3.738094

0905.116388

 

2

Lê Thanh Châu

Phó Giám đốc

3.738094

0913.486845

 

3

Hoàng Kim Tiến

Phó Giám đốc

3.738094

 

 

 
 
Liên kết web Liên kết web