Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Minh.
Cập nhật lúc: 07:36 - 08/10/2014 Lượt xem: 854

 Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
thường xuyên cho UBND phường Hòa Minh

(Theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... của Chủ tịch UBND phường Hòa Minh
về việc Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)

 

 

Ông :

Chức vụ :

Điện thoại cơ quan :

Di động :

Email :

 

.

.

.

.

.

 
 
 
 
 
 
 
  

Liên kết web Liên kết web