KHÔNG CÒN QUY ĐỊNH YÊU CẦU CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC VỚI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ KỂ TỪ NGÀY 01/8/2021
Cập nhật lúc: 08:40 - 16/06/2021 Lượt xem: 507


Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, Thông tư 02/2021/TT-BNV đã chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư, cụ thể như sau:

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 14/2014/TT-BNV yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư như sau:

* Đối với các ngạch công chức hành chính:

- Ngạch chuyên viên cao cấp: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

- Ngạch chuyên viên chính: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch chuyên viên: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch cán sự: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

* Đối với các ngạch công chức văn thư:

- Ngạch Văn thư chính: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 (hoặc tương đương); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch Văn thư: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch Văn thư trung cấp: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Kể từ ngày Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2021), trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.  Thay vào đó, công chức phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Đồng thời, theo quy định tại Điều khoản chuyển tiếp (Điều 17) của Thông tư 02/2021/TT-BNV, đối với công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành thì "được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm".

Thông tư 02/2021/TT-BNV bãi bỏ toàn bộ các Thông tư 11/2014/TT-BNV, Thông tư 14/2014/TT-BNV, Thông tư 10/2019/TT-BNV và Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

 

Ông Thị Thủy Tiên 

Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 6 4 1 6 0 4
Hôm nay: 12.235
Hôm qua: 12.496
Tuần này: 0
Tháng này: 52.919
Tổng cộng: 16.641.604
Đăng nhập