Từ ngày 15/11/2020, thực hiện quy định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật lúc: 10:30 - 15/09/2020 Lượt xem: 47


Ngày 10/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. 

    Theo Nghị định này, có 02 căn cứ xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập là 1) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 2) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

    Việc xác định số người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập phải xuất phát từ: 1) Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập; 2) Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; 3) Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.   

    Nghị định cũng quy định, trước 01/7/2021, bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

    Theo Nghị định, chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

 

Ông Thị Thủy Tiên  
Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

 Liên kết web Liên kết web