Nghị định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Cập nhật lúc: 15:55 - 21/08/2020 Lượt xem: 453


Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP. So với các quy định đánh giá trước đây, Nghị định này có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Về nguyên tắc đánh giá

a) Bên cạnh việc đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức được giao phụ trách đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý; Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

b) Điều kiện về thời gian công tác để thực hiện đánh giá: Nghị định quy định việc thực hiện đánh giá đối với các CBCCVC làm việc chưa đủ thời gian trong năm (công tác chưa đủ 06 tháng; nghỉ công tác từ 03 đến dưới 06 tháng; nghỉ thai sản).

c) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

2. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng được chia thành 05 nhóm tiêu chí chính:

a) Chính trị, tư tưởng;

b) Đạo đức, lối sống;

c) Tác phong, lề lối làm việc;

d) Ý thức tổ chức kỷ luật;

đ) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Các mức xếp loại chất lượng

Việc xếp loại chất lượng đối với CBCCVC thực hiện theo 4 mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ (trước đây là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực); không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

a) Theo quy định cũ, CBCCVC được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận. Tuy nhiên, Nghị định này không còn quy định yêu cầu về sáng kiến.

b) Nghị định quy định rõ các mức chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách để xếp loại chất lượng đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý.

5. Trình tự, thủ tục, đánh giá, xếp loại chất lượng

Trình tự, thủ tục, đánh giá được thực hiện tương tự như trước đây; bên cạnh đó, Nghị định quy định việc cấp có thẩm quyền quyết định hình thức công khai kết quả xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

6. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm

a) Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ những trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm)

b) Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, CBCCVC có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 20/8/2020.

 

Ông Thị Thủy Tiên  
Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web