Không được nhận xét vào Sơ yếu lý lịch
Cập nhật lúc: 16:11 - 22/04/2020 Lượt xem: 489


Đây là yêu cầu mới được quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 03/3/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

- Cụ thể, tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định người thực hiện chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân "không ghi bất kỳ nhận xét gì" vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Khi chứng thực chữ ký trên lý lịch cá nhân, người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì "phải gạch chéo" trước khi yêu cầu chứng thực.

- Tuy nhiên tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP cũng quy định mở đối với "trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành".

Như vậy đối với lĩnh vực công chức, viên chức, khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công chức có sử dụng sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, viên chức có sử dụng HS01-VC/BNV, HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/16/2019 của Bộ Nội vụ, cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng công chức, viên chức vẩn thực hiện đánh giá, xác nhận theo yêu cầu của biểu mẫu. Việc thực hiện kiểm tra, xác minh, xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch của công chức được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ, viên chức quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/16/2019 của Bộ Nội vụ.

 

Theo nguồn tin của Sở Nội vụ

Ông Thị Thủy Tiên

 Liên kết web Liên kết web