Liên Chiểu 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Cập nhật lúc: 10:19 - 29/09/2019 Lượt xem: 307


Qua 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Liên Chiểu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân toàn quận, giữ vững an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ cốt cán. Trong 10 năm đã có 18 đ/c tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (KTQP) cho đối tượng 2, 90 đ/c tham gia bồi dưỡng KTQP cho đối tượng 3; trên 2.700 đ/c tham gia lớp bồi dưỡng KTQP cho đối tượng 4. Trong 10 năm đã tổ chức thành công 2 đợt diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp quận, 9 lượt cấp phường. Thực hiện đăng ký tuổi 17 trên 6.400 công dân; giao quân 1.400 công dân, đạt 100% chỉ tiêu giao; biên chế lực lượng dự bị động viên đạt 99,9%; biên chế lực lượng dân quân tự vệ  trên 1.300 đ/c.


Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao

Công tác sẵn sàng chiến đấu, báo động luyện tập các phương án 168 lượt; kiểm tra các phương án bảo vệ mục tiêu trọng yếu, chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ 32 lượt cấp quận, 128 lượt cấp phường... Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế xã hội, quốc phòng với an ninh; chủ động rà soát thẩm định về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo thẩm quyền, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội. Qua đó thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, đảm bảo hài hòa giữ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng.


Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt thông qua các hội thi

Làm tốt công tác xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Ban chỉ huy Quân sự quận tích cực tham mưu cho UBND quận chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn quận.


Công tác huấn luyện được chú trọng thường xuyên hàng năm

Thường xuyên rà soát, tổ chức biên chế, trang bị cho thường trực dự bị động viên và dân quân tự vệ; tổ chức huấn luyện, diễn tập sát với phương án, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong lực lượng vũ trang. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định cần nhìn nhận và khắc phục.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009
- 2019

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đòi hỏi cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục chú trọng việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và địa phương; tập trung xây dựng tiềm lực ở mọi lĩnh vực; xây dựng lực lượng vũ trang quận có chất lượng, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đông Phương.

 Liên kết web Liên kết web