Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Hiệp Bắc
Cập nhật lúc: 10:33 - 21/06/2019 Lượt xem: 270


6 tháng đầu năm 2019 phường Hòa Hiệp Bắc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính, xác định công tác Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có tính chất quyết định trong thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay từ đầu năm, việc triển khai tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện năm kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp công dân

Kết quả đạt được trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 phường Hòa Hiệp Bắc đã khẳng định sự chủ động trách nhiệm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các bộ phận chuyên môn cùng các cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm đem lại hiệu quả công việc cao nhất. Đội ngũ công chức, viên chức phường có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, phong cách làm việc, hiệu quả công tác. Duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nội quy, Quy chế làm việc, các quy trình giải quyết công việc nội bộ của UBND phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng biểu kế hoạch công tác trọng tâm hàng tháng, lịch công tác tuần và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công việc đảm bảo hiệu quả, chất lượng, gắn với việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hàng quý, 6 tháng...


Kiểm tra ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) phường; chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cán bộ, công chức chuyên môn khi tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Thường xuyên rà soát, cập nhật và công khai TTHC được thực hiện đúng quy định, đồng thời thực hiện hình thức công khai minh bạch các thông tin về TTHC để công dân, tổ chức dễ tiếp cận, giám sát việc thực hiện, tạo bước thay đổi đột phá trong cải cách TTHC theo cơ chế một cửa tại phường được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kết quả công tác giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm 2019: tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1656 hồ sơ; bao gồm Chứng thực:1243; Hộ tịch: 315; Bảo trợ xã hội: 83; Người có công: 5; Đất đai, nhà ở: 7; Tôn giáo: 4. Số hồ sơ đã giải quyết sớm hẹn: 285; đúng hẹn: 1368; Trể hẹn: 4 (có 02 hồ sơ công dân đã rút; 02 hồ sơ trễ trên hệ thống do quá trình thay đổi nhân sự của Phòng Lao động Thương binh - xã hội nên việc xử lý văn bản chưa quen), trên thực tế thì hồ sơ không trễ hẹn.

Từ những kết quả đã đạt được về thực hiện công tác công tác cải cách hành chính UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện công tác CCHC 6 tháng còn lại của năm 2019 bằng các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo nguyên tắc; Thực hiện ký cam kết xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp gắn với thực hiện "Năm kỷ luật, kỷ cương hành chính" và tiêu chí chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo chỉ đạo của UBND quận;  nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cán bộ, công chức chuyên môn khi tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Tăng cường công tác kiểm tra và giải quyết các vướng mắc về TTHC; duy trì nghiêm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo không có hồ sơ trả chậm, trể hẹn, tăng tỷ lệ hồ sơ trả sớm hẹn cho công dân.

 

Như Hân.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web