Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2019 (03/08/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2019 (Từ ngày 01/7/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2019 (07/07/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2019 (Từ ngày 01/6/20...
Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Hiệp Bắc (21/06/2019)
6 tháng đầu năm 2019 phường Hòa Hiệp Bắc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2019 (06/06/2019)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2019 (Từ ngày 0...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2019 (04/05/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2019 (Từ ngày 01/4/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2019 (07/04/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2019 (Từ ngày 01/3/20...
Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Quận thông minh, thí điểm tại quận Liên Chiểu (21/03/2019)
Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề ...