Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (11/10/2020)
Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hà...
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (11/10/2020)
Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hà...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2020 (06/10/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (Từ ngày ...
Liên Chiểu triển khai kế hoạch xây dựng đề án quận thông minh (23/09/2020)
Sáng 23/9, UBND quận Liên Chiểu triển khai kế hoạch xây dựng đề án quận thông minh. Cùng tham dự có...
Từ ngày 15/11/2020, thực hiện quy định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (15/09/2020)
Ngày 10/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số l...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (03/09/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2020 (Từ n...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2020 (28/08/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2020 (Từ ngày 01/7/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (07/07/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (Từ ngày 0...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (04/06/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (Từ ngày 0...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2020 (11/05/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2020 (Từ ngày 01/4/20...