Thông báo “Giải thưởng Khuyến học Liên Chiểu” (12/05/2019)
Hội Khuyến học Quận Liên Chiểu đã tham mưu UBND quận thành lập "Giải thưởng Khuyến học ...
Mẫu Phiếu yêu cầu về việc cấp mới / thay đổi / hủy bỏ Hộp thư điện tử thành phố Đà Nẵng (13/06/2014)
Mẫu Phiếu yêu cầu về việc cấp mới / thay đổi / hủy bỏ Hộp thư điện tử thành phố Đà Nẵng:   T...
Mẫu báo cáo công tác đào tạo hàng năm (26/12/2013)
Mẫu báo cáo công tác đào tạo hàng năm: 1. Cá nhân: Tải về. 2. Đơn vị: Tải về.