Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2020 (06/04/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2020 (Từ ngày 01/3/20...
Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (30/03/2020)
Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2020 t...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2020 (25/03/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2020 (Từ ngày 01/02/...
Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (18/03/2020)
Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Triển khai thực hiện Chương trình...
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (18/03/2020)
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Thông tin, tuyên truyền công tác ...
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (03/03/2020)
  Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền bảo đảm an toà...