Thông báo kết luận giao ban tháng 8 năm 2013 (24/09/2013)
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp&...
Thông báo kết luận giao ban tháng 9 năm 2013 (24/09/2013)
 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộ...