Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (21/11/2019)
Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn...
Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của UBND thành phố giao cho UBND quận Liên Chiểu (14/11/2019)
Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ tr...
Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Tổ chức Hội thi “Thanh niên Liên Chiểu với công tác Cải cách hành chính” (05/11/2019)
Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Tổ chức Hội thi "Thanh niên Liê...