Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
131 Công trình: Trường TH Duy Tân. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo cổng ngõ, nhà bảo vệ và mương thoát nước. XDCB 01/01/2013 30/06/2013 235.000.000 đồng Đang triển khai
132 Công trình: Trường TH Ngô Sĩ Liên. Hạng mục: Sơn nước, sửa chữa cổng phụ XDCB 01/06/2013 30/12/2013 374.499.000 đồng Hoàn thành
133 Công trình: Trường THCS Lương Thế Vinh. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo XDCB 01/06/2013 30/12/2013 4.778.582.000 đồng Hoàn thành
134 Công trình: Trường mầm non Tuổi Ngọc. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh XDCB 01/06/2013 30/12/2013 150.000.000 đồng Hoàn thành
135 Công trình: Trường TH Âu Cơ. Hạng mục: Thay mái tôn và giằng chống bão XDCB 01/01/2013 30/06/2013 253.665.000 đồng Hoàn thành
136 Công trình: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. XDCB 01/01/2013 30/06/2014 3.477.000.000 đồng Đang triển khai
137 Công trình: Nhà cộng đồng Hòa Phú II XDCB 01/01/2013 30/06/2013 500.000.000 đồng Hoàn thành