Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
121 Công trình: Trường TH Âu Cơ. Hạng mục: Thay mái tôn và giằng chống bão XDCB 01/01/2013 30/06/2013 253.665.000 đồng Hoàn thành
122 Công trình: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. XDCB 01/01/2013 30/06/2014 3.477.000.000 đồng Đang triển khai
123 Công trình: Nhà cộng đồng Hòa Phú II XDCB 01/01/2013 30/06/2013 500.000.000 đồng Hoàn thành