Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
101 Công trình: Nhà cộng đồng Hòa Phú II XDCB 01/01/2013 30/06/2013 500.000.000 đồng Hoàn thành