Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 Số: 68/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưngtại cuộc họp triển khai nội dung Thông báo số 309/TB-VP và nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo vướng mắc trongtriển khai nhiệm vụ tháng 09 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 18/10/2017 0
2 Số: 66/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp UBND quận thường kỳ tháng 9 năm 2017 27/09/2017 0
3 Số: 55/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo Ý kiến kết luận của Ủy viên UBND quậntại cuộc họp thông qua Đề án tuyến phố chuyên doanh sinh vật cảnh, khu phố chợ đêm Hòa Khánh và giải quyết một số nội dung chương trình công tác của quận 16/08/2017 0
4 Số: 50/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 7 năm 2017 27/07/2017 0
5 Số: 38/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 5 năm 2017 24/05/2017 0
6 Số: 30/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 4 năm 2017 21/04/2017 0
7 Số: 20/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 03 năm 2017 14/03/2017 0
8 6/KH-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung Ương Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 09/03/2017 0
9 Số: 05/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 02 năm 2017 15/02/2017 0
10 49/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2016 11/10/2016 0
11 01/2016/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Khác Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành 09/09/2016 0
12 42/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2016 08/09/2016 0
13 03/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Công văn KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 01 năm 2016 08/01/2016 2
14 50/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 12 năm 2015 10/12/2015 0
15 43/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2015 13/10/2015 3
16 35/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2015 09/09/2015 0
17 27/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2015 07/08/2015 0
18 24/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2015 14/07/2015 1
19 20/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2015 20/06/2015 0
20 18/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2015 07/05/2015 0
21 16/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2015 22/04/2015 1
22 3/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 01 năm 2015 13/01/2015 0
23 65/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 12 năm 2014 10/12/2014 0
24 5675/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Khác V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu 18/11/2014 1
25 5033/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Cải cách hành chính V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 13/11/2014 1
26 58/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 11 năm 2014 10/11/2014 0
27 309/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo CBCC Về việc công khai danh sách ứng viên đạt yêu cầu tham gia dự tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính năm 2014 05/11/2014 0
28 277/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014 29/10/2014 1
29 298/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo CBCC Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu 29/10/2014 0
30 52/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2014 14/10/2014 0
31 1290/UBND-KT UBND quận Liên Chiểu Công văn KTCT - VHXH - ANQP Triển khai Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 10/10/2014 0
32 4965/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Khác Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 01/10/2014 0
33 239/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014. 26/09/2014 0
34 79/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch CBCC Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 22/09/2014 0
35 30/QĐ-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Về việc phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và người lao động thuộc Văn phòng UBND quận Liên Chiểu 22/09/2014 1
36 234/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" 9 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch Quý 4/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/09/2014 0
37 46/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến của đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2014. 11/09/2014 0
38 4752/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc 11/09/2014 0
39 215/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014 26/08/2014 1
40 39/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2014. 08/08/2014 0
41 180/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014 28/07/2014 0
42 197/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo Khác Về việc tiếp nhận, xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2014 - 2015. 17/07/2014 0
43 198/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo Khác Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2014 - 2015. 17/07/2014 0
44 33/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo Khác Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2014 11/07/2014 0
45 150/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Thi đua khen thưởng Sơ kết thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014 02/07/2014 2
46 55A/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 01/07/2014 0
47 168/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo CBCC Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2014. 25/06/2014 0
48 01/CT-UBND UBND quận Liên Chiểu Chỉ thị CBCC Về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc quận và UBND các phường 20/06/2014 1
49 3715/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Cải cách hành chính Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/06/2014 0
50 2252/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp quận Liên Chiểu. 02/06/2014 0
51 2243/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2014 29/05/2014 0
52 48/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Công tác gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" năm 2014 27/05/2014 0
53 112/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Khác Công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 27/05/2014 0
54 46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6, chiến dịch ra quân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam cấp thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2014. 26/05/2014 0
55 45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Tháng hành động vì Trẻ em quận Liên Chiểu năm 2014 26/05/2014 0
56 110/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014. 23/05/2014 0
57 109/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Cải cách hành chính Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 21/05/2014 0
58 121/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông báo Cải cách hành chính Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn và UBND các phường năm 2013 29/04/2014 0
59 83/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 24/04/2014 0
60 16/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2014 15/04/2014 0
61 37/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch KTCT - VHXH - ANQP Triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu 15/04/2014 0
62 54/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm trọng trọng tâm quý II năm 2014 27/03/2014 0
63 53/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" Quý 1/2014 và Kế hoạch quý II/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 27/03/2014 0
64 1145/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch KTCT - VHXH - ANQP Ban hành kế hoạch công tác thanh niên năm 2014 của UBND quận Liên Chiểu 26/03/2014 0
65 49/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Cải cách hành chính Tổng kết 2 năm thực hiện công tác vận động 3 hơn trong cải cách hành chính 18/03/2014 0
66 26/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2014 17/03/2014 0
67 25/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Triển khai thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 14/03/2014 0
68 47/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Khác Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2014 14/03/2014 0
69 1000/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" trên địa bàn quận Liên Chiểu 13/03/2014 0
70 05/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 3 năm 2014. 13/03/2014 0
71 23/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 12/03/2014 0
72 978/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Ban tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu 12/03/2014 0
73 953/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Minh 10/03/2014 0
74 954/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Khánh Nam 10/03/2014 0
75 955/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Khánh Bắc 10/03/2014 0