Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
61 37/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch KTCT - VHXH - ANQP Triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu 15/04/2014 0
62 54/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm trọng trọng tâm quý II năm 2014 27/03/2014 0
63 53/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo KTCT - VHXH - ANQP Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" Quý 1/2014 và Kế hoạch quý II/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 27/03/2014 0
64 1145/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch KTCT - VHXH - ANQP Ban hành kế hoạch công tác thanh niên năm 2014 của UBND quận Liên Chiểu 26/03/2014 0
65 49/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Cải cách hành chính Tổng kết 2 năm thực hiện công tác vận động 3 hơn trong cải cách hành chính 18/03/2014 0
66 26/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2014 17/03/2014 0
67 25/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Triển khai thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 14/03/2014 0
68 47/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Khác Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2014 14/03/2014 0
69 1000/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" trên địa bàn quận Liên Chiểu 13/03/2014 0
70 05/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Thông báo KTCT - VHXH - ANQP Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 3 năm 2014. 13/03/2014 0
71 23/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Khác Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 12/03/2014 0
72 978/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Ban tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu 12/03/2014 0
73 953/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Minh 10/03/2014 0
74 954/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Khánh Nam 10/03/2014 0
75 955/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Khánh Bắc 10/03/2014 0
76 956/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Thi đua khen thưởng Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Hiệp Nam 10/03/2014 0
77 957/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Hiệp Bắc 10/03/2014 0
78 177/UBND-VP UBND quận Liên Chiểu Công văn KTCT - VHXH - ANQP V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 04/03/2014 0
79 893/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận Liên Chiểu 04/03/2014 0
80 05/BC-QLĐT UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Khác Tình hình quy hoạch tổng thể trên địa bàn quận Liên Chiểu hiện nay 20/02/2014 0