Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
257/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 09/03/2018
259/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 09/03/2018
739/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND quận 27/02/2018
81/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 23/01/2018
15/BC-UBND Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018 18/01/2018
59/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 17/01/2018
56/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 16/01/2018
55/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 16/01/2018
Số: 68/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưngtại cuộc họp triển khai nội dung Thông báo số 309/TB-VP và nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo vướng mắc trongtriển khai nhiệm vụ tháng 09 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 18/10/2017
Số: 66/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp UBND quận thường kỳ tháng 9 năm 2017 27/09/2017
Số: 55/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Ủy viên UBND quậntại cuộc họp thông qua Đề án tuyến phố chuyên doanh sinh vật cảnh, khu phố chợ đêm Hòa Khánh và giải quyết một số nội dung chương trình công tác của quận 16/08/2017
Số: 50/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 7 năm 2017 27/07/2017
Số: 38/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 5 năm 2017 24/05/2017
Số: 30/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 4 năm 2017 21/04/2017
Số: 20/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 03 năm 2017 14/03/2017
Số: 05/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp Ủy viên UBND quận tháng 02 năm 2017 15/02/2017
49/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2016 11/10/2016
01/2016/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành 09/09/2016
42/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2016 08/09/2016
03/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 01 năm 2016 08/01/2016