Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
V/v phản hồi thông tin báo chí “Cần mở rộng cầu Bà Xí”
Nội dung chi tiết
V/v phản hồi thông tin báo chí “Cần mở rộng cầu Bà Xí”
Đính kèm:
1.189-UBND-VHTT.pdf