Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND quận
Nội dung chi tiết
Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND quận
Đính kèm:
1.306-QD-UBND.pdf