Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển quận Liên Chiểu (19/03/2019)
Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Ban chỉ đạo c...
Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 18/3/2018 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện Công tác Bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2018 (18/03/2019)
  Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 18/3/2018 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện Công tác B...
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình giảm nghèo 02 năm (2019 - 2020) trên địa bàn quận Liên Chiểu (14/03/2019)
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình giảm ngh...
Công văn số 189/UBND-VHTT ngày 05/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT năm 2019 (06/03/2019)
Công văn số 189/UBND-VHTT ngày 05/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện ứng ...
Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc Tiếp công dân của Thường trực HĐND quận năm 2019 (06/03/2019)
Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc Tiếp công dân của Thường t...