Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Danh bạ điện thoại, email Quận ủy


* LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY

 

1. Ông: Vũ Quang Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.769.211

DĐ: 0903.502.288

Email: hungvq@danang.gov.vn

 

2. Ông: Đặng Ngọc Nhân - Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.841.582

DĐ:  0905.174.474

Email: nhandn@danang.gov.vn

 

3. Ông: Nguyễn Đăng Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.765.595

DĐ: 0983.443.340

Email: huynd3@danang.gov.vn

 

 

* VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

 

1. Ông: Đặng Minh Trí - QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.601

DĐ: 0947.296.796

Email: tridm@danang.gov.vn

 

2. Ông: Trương Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.602

DĐ: 0905.557.556

Email: dungtv3@danang.gov.vn

 

3. Bà: Mai Thụy Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.602

DĐ: 0905.350.354

Email: trangmtt@danang.gov.vn

 

* BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY

 

1. Ông: Nguyễn Thanh Chương - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.733.546

DĐ: 0905.026.628

Email: chuongnt@danang.gov.vn

 

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.733.546

DĐ: 0983.488.525 

Email: thanhnt5@danang.gov.vn

 

3. Ông: Võ Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.733.546

DĐ: 0905.210.297

Email: trungv1@danang.gov.vn

 

* BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

 

1. Bà: Hoàng Thị Hải Yến - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.604

DĐ: 0905.104.325

Email: yenhth1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Ẩn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.825

DĐ: 0905.188.409

Email: ann1@danang.gov.vn

 

3. Ông: Huỳnh Văn Lãm - Phó Trưởng ban Tuyên

giáo Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.825

DĐ: 0905.065.466

Email: lamhv1@danang.gov.vn

 

* ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY

 

1. Ông: Nguyễn Văn Cường - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.826

DĐ: 0914.061.774

Email:cuongnv2@danang.gov.vn

 

2. Ông: Huỳnh Ngọc Sơn - QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.772.963

DĐ: 0905.273.726

Email:

 

3. Bà: Hồ Thị Ngọc Yến - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.730.811

DĐ: 0905.444.728

Email:yenhtn2@danang.gov.vn

 

* BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY

 

1. Bà: Phan Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban Dân vận Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.113

DĐ: 0988.408.814

Email: hanhpth2@danang.gov.vn

 

2. Ông: Hồ Văn Trung - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.113

DĐ: 0988.408.776

Email: trunghv@danang.gov.vn