Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Danh bạ Lãnh đạo Mặt trận - Các đoàn thể

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

1. Bà: Phan Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 0988.408.814

Email: hanhpth2@danang.gov.vn

 

2. Bà: Nguyễn Thị Vân Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 0905.663.001

Email: dungntv@danang.gov.vn

 

3. Ông: Phạm Hồng Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 0913.417.979

Email: quangph@danang.gov.vn

 

 

* QUẬN ĐOÀN

 

1. Bà: Phan Thị Bích Thuận - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM quận

ĐTCQ: 0236 3.845.200

DĐ: 0901.998.099

Email: thuanptb1@danang.gov.vn

 

2. Ông:  - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM quận

ĐTCQ: 0236 3.845.200

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

 

* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

1. Ông: Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch LĐLĐ quận

ĐTCQ: 0236 3.841.721

DĐ: 0903.544.779

Email: thonv1@gmail.com 

 

2. Bà: Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận

ĐTCQ: 0236 3.841.721 

DĐ: 0905.428.119

Email: nguyethta@danang.gov.vn

 
 

* HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

1. Ông: Trần Văn Thanh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ: 

Email: thanhtv11@danang.gov.vn

 

2. Ông: Đinh Hữu Trương - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ: 

Email: truongdh1@danang.gov.vn

 

3. Ông: Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ:  0935.583.477

Email: binhnv2@danang.gov.vn

 

 

* HỘI NÔNG DÂN

 

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng  - Chủ tịch Hội Nông dân

ĐTCQ: 0236 3.845.214

DĐ: 0935.548.306 

Email: dungnv11@danang.gov.vn

 

2. Bà: Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội Nông dân

ĐTCQ: 0236 3.845.214

DĐ: 0905.809.797 

Email: hiennt3@danang.gov.vn

 

 

* HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 

1. Bà: Lê Thị Hằng  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

ĐTCQ: 0236 3.845.201

DĐ: 0902.985.225

Email: hanglt3@danang.gov.vn

 

 

* HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

1. Ông: Trương Văn Chi  - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ

ĐTCQ: 0236 3.

DĐ: 0906.270.356 

Email: chitv1@danang.gov.vn