Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Danh bạ điện thoại, email Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận

 

1. Ông: Đặng Ngọc Nhân - Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.841.582

DĐ:  0905.174.474

Email: nhandn@danang.gov.vn

 

2. Ông: Phạm Minh - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.209

DĐ: 0913.432.279

Email: minhp@danang.gov.vn

 

3. Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.207

DĐ: 0935.850644

Email: thuydtt1@danang.gov.vn

 

4. Ông: Lê Duy Du - Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.772.963

DĐ: 0935.956.842

Email: duld@danang.gov.vn